STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1     

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 • Chứng thực

2     

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 • Chứng thực

3     

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 • Chứng thực

4     

Thủ tục chứng thực di chúc

 • Chứng thực

5     

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 • Chứng thực

6     

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 • Chứng thực

7     

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 • Chứng thực

8     

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 • Chứng thực

9     

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 • Chứng thực

10   

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 • Chứng thực

11   

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 • Chứng thực

12   

Thủ tục Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 • Giao Thông Vận Tải

13   

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 • Giao Thông Vận Tải

14   

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

 • Tư Pháp

15   

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

 • Tư Pháp

16   

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 • Tư Pháp

17   

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 • Tư Pháp

18   

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính

 • Tư Pháp

19   

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 • Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

20   

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 • Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

21   

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 • Dân tộc

22   

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 • Dân tộc

23   

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

 • Đất đai

24   

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 • Phổ biến giáo dục pháp luật

25   

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 • Phổ biến giáo dục pháp luật

26   

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 • Bảo trợ xã hội

27   

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 • Môi trường

28   

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 • Đấu thầu

29   

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 • Đấu thầu

30   

Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 • Y tế

31   

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 • Hộ tịch

32   

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 • Hộ tịch

33   

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 • Hộ tịch

34   

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 • Hộ tịch

35   

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 • Hộ tịch

36   

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 • Hộ tịch

37   

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 • Hộ tịch

38   

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 • Hộ tịch

39   

Thủ tục đăng ký giám hộ

 • Hộ tịch

40   

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 • Hộ tịch

41   

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 • Hộ tịch

42   

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Hộ tịch

43   

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 • Hộ tịch

44   

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 • Hộ tịch

45   

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 • Hộ tịch

46   

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

 • Bảo trợ xã hội

47   

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 • Chứng thực

48   

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 • Bảo vệ thực vật

49   

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 • Thể dục thể thao

50   

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 • Thư viện

51   

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

 • Văn hóa cơ sở

52   

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 • Nuôi con nuôi

53   

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 • Bảo trợ xã hội

54   

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 • Bảo trợ xã hội

55   

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 • Bảo vệ chăm sóc trẻ em

56   

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

 • Lao động, Thương binh và Xã hội

57   

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 • Lao động, Thương binh và Xã hội

58   

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Môi trường

59   

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Môi trường

60   

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã)

 • Môi trường

61   

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

62   

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

63   

Xóa đăng ký phương tiện

 • Đường thủy nội địa

64   

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 • Đường thủy nội địa

65   

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 • Đường thủy nội địa

66   

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 • Đường thủy nội địa

67   

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 • Đường thủy nội địa

68   

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 • Đường thủy nội địa

69   

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 • Đường thủy nội địa

70   

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 • Đường thủy nội địa

71   

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 • Đường thủy nội địa

72   

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

73   

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

 • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

74   

Thủ tục xử lý đơn

 • Xử lý đơn thư

75   

Thủ tục Tiếp công dân

 • Tiếp công dân

76   

Thủ tục giải quyết tố cáo

 • Giải quyết tố cáo

77   

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 • Giải quyết khiếu nại

78   

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 • Người có công

79   

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 • Người có công

80   

Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 • Phòng, chống tệ nạn xã hội

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction